Zapojení firem do Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj není dle studie uspokojivé

Zapojení firem do plnění cílů udržitelného rozvoje není uspokojivé, jak zjistila největší světová studie o podnikové udržitelnosti, kterou provedla iniciativa Organizace spojených národů Global Compact spolu se společností Accenture. Studie Global Compact OSN a Accenture Strategy 2019 CEO byla zveřejněna v sídle OSN v New Yorku pod názvem „The Decade to Deliver: A Call to Business Action“ (Zbývá ještě desetiletí, výzva k aktivnímu zapojení firem) . Zjistila, že pouhých 21 % výkonných ředitelů firem si myslí, že byznys hraje v plnění globálních cílů (SDG) této agendy klíčovou roli a méně než polovina (48 %)  integruje udržitelnost do svých podnikatelských činností. I přes určitý pokrok a inovace od roku 2015, kdy byly globální cíle sjednány, byly snahy CEO o udržitelnost v posledních čtyřech letech rozptýleny socioekonomickými, geopolitickými a technologickými nejistotami.

Studie čerpá z názorů více než 1 000 výkoných ředitelů firem předních světových organizací. Spolu se zprávou UN Global Compact o pokroku, která dotazovala téměř 1600 společností z více než 100 zemí, tvoří studie dosud nejkomplexnější výzkum o dosavadním zapojení firem do Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj.

„Do roku 2030 už zbývá méně než 4 000 dní a přední představitelé firem nejsou se současným pokrokem spokojeni. Vyzývají firmy ve svém oboru i partnery ke zintenzivnění úsilí a podniknutí kroků ke splnění těchto závazků,” uvedla Lise Kingo, CEO a výkonná ředitelka iniciativy OSN Global Compact. „Rozsah této výzvy je bezprecedentní a je třeba, aby spolupracovaly všechny zainteresované strany včetně vlád, zákonodárců, vedoucích představitelů firem, investorů, akcionářů, civilních občanů i akademické obce a aby všichni společně usilovali o urychlení změn.“

Dekáda pro dosažení globálních cílů

Za čtyři roky od doby, kdy bylo domluveno 17 globálních cílů (SDG), již v některých oblastech došlo k nějakému pokroku. Světové obyvatelstvo například žije lépe než dříve a dětská úmrtnost ve věku do pěti let klesla. Nicméně pokrok u většiny globálních cílů je pomalý nebo dokonce záporný. I v dnešní době stále žije 700 milionů lidí v extrémní chudobě, více než 170 milionů lidí je nezaměstnaných a více než 70 milionů uprchlíků hledá útočiště. Hladomor, extrémní klimatické události, přelidnění, nedostatek vody, genderově orientované násilí, ozbrojené konflikty a extremismus nadále definují životy lidí po celém světě.

Globální obchod se musí zapojit do řízení pozitivních změn. CEO tvrdí, že bezprecedentní posun v očekávání veřejnosti podporuje firmy, aby budovaly udržitelnost, důvěru a konkurenceschopnost na svých trzích.

„Jelikož je udržitelnost nedílnou součástí konkurenčních aktivit  každé organizace – a je stále více důležitá pro růst, ziskovost a důvěru  – je čas, aby lídři firem zajistili pevné zakotvení globálních cílů v podnikových strategiích a cílech společnosti ,” prohlásil Peter Lacy, výkonný ředitel Accenture Strategy . „Technologie mohou být skutečným klíčem k pokroku v plnění globálních cílů. Rychlost digitálních, biologických a fyzikálních inovací bude v dalším desetiletí enormní a firmy musejí využít a sladit investice s globálními a environmentálními výsledky i s výsledky v oblasti správy.“

Náročné prostředí pro byznys

Pro byznys lze vidět značná pozitiva. V dnešní době 99 % všech dotazovaných CEO říká, že udržitelnost je pro budoucí úspěch jejich organizace zásadní a 81 % společností je v plnění globálních cílů aktivní. Více než 200 dotazovaných společností schvaluje cíle založené na vědeckých poznatcích v oblasti klimatických opatření a podobný počet se zavázal k dosažení nulových čistých emisí skleníkových plynů do roku 2050. Kromě toho 63 % považuje technologie za klíčový akcelerátor sociálně-ekonomického vlivu jejich společností.

Tyto závazky však nedokážou zajistit kritické mezníky potřebné k dosažení globálních cílů. CEO tvrdí, že činnost firem neodpovídá velikosti výzvy a že úroveň jejich cílů také není dostatečná. Více než čtvrtina (28 %) uvádí „absenci tržní poptávky“ jako největší bariéru udržitelného podnikání a více než polovina (55 %) říká, že musí řešit kompromis tlaku na fungování za extrémní nákladové efektivity a uvědomělosti, a zároveň se snažit o investice do dlouhodobějších strategických cílů. Pouhých 44 % CEO si myslí, že budoucnost ve znamení nulových čistých emisí do 10 let nastane i v jejich společnosti.

Zahájení dekády aktivní činnosti a výsledků

Téměř tři čtvrtiny (71 %) CEO si myslí, že pokud se firmy mnohem více zapojí a prokážou nějakou činnost, budou moci hrát hlavní roli v plnění globálních cílů. Identifikují tři zásadní požadavky k urychlení pokroku. Za prvé je to zvyšování firemních ambicí v rámci vlastních organizací za účelem upřednostnění činností vedoucích k plnění 17 cílů SDG. Za druhé nezbytnost, aby se firmy, vlády, regulační orgány i nevládní organizace spojily a vytvářely realistická, technologicky a vědecky založená řešení globálních výzev. A za třetí je to definování odpovědného leadershipu, který firmám pomůže stát se hlavní hybnou silou v plnění globálních cílů.

Budoucnost odpovědného leadershipu

Aby se firmy mohly přiblížit udržitelnější budoucnosti, CEO zdůrazňují následující vlastnosti leadershipu, které jsou pro úspěch klíčové:

Dosahování zisku prostřednictvím účelu. Rostoucí očekávání spotřebitelů, zaměstnanců i veřejnosti kladou nové požadavky na lídry, kteří by měli chtít dosahovat vyšších cílů a zajistit tak udržitelnou budoucnost. CEO předních světových firem se dívají za hranice krátkodobých zisků, snaží se smysluplně řídit agendu udržitelnosti, podporovat kulturu odpovědnosti a transparentnosti – a ukazují, že to má nějaký vliv. Spojují udržitelnost s hlavní obchodní strategií, provozem, investicemi do inovací a technologiemi ve svých firmách.

Povzbuzení ekosystémů. CEO musí zapojit celé své obchodní a  technologické ekosystémy a hledat společná řešení pro plnění cílů Agendy. Vzhledem k povaze a složitosti těchto otázek bude hrát hlavní roli leadership založený na vědeckých poznatcích, který bude aplikovat technologie a podněcovat tak změny.

Osobní závazek udržitelnosti. Odpovědní lídři berou závazek udržitelnosti osobně a aktivně přistupují k oběhové ekonomice. Dávají lidem odpovědnost za dodržování cílů udržitelnosti, nutí je k diskusi s investory a důsledně a spolehlivě řídí pozitivní změny.